Saturday, May 11, 2019

HUYỀN THOẠI DẠ LAN

Dạ Lan Là Ai- Xướng Ngôn Viên của chương Trình Tiếng Nói Dạ Lan Hiện Nay Ra Sao   
    

                       https://www.youtube.com/watch?v=yv7_eqt1790