Friday, May 3, 2019

TIN BUỒN :Ô. TRẦN VĂN CHƠN

Fr: BMH * Thong Doan
 Được tin buồn :Ông Trần Văn Chơn,
Cựu Đô Đốc Tư Lệnh Hải Quân QLVNCH,
vừa tạ thế lúc 11 giờ đêm ngày 2 tháng 5 năm 2019, 
tai San Jose California.
Hưởng thượng thọ 99 tuổi.