Wednesday, May 8, 2019

CƯỜI RA NƯỚC MẮT

Fr:Phuoc Truong
Nơi một cuộc họp Thượng Đỉnh trên Thiên Đình gồm có Tổng thống Mỹ Trump, Tổng thống Putin Nga và Tổng Bí Tịch Nguyễn Phú Trọng.
Trump hỏi Thượng Đế : Chừng nào dân Mỹ sướng ?
Thượng Đế : 50 năm nữa.
Trump bật khóc : Thưa Ngài, 50 năm nữa thì con đã chết rồi, làm sao hưởng phước được.
Thượng Đế : Ngươi không hưởng nhưng đời con ngươi sẽ được hưởng.
Trump nghe có lý bèn xin cáo lui.

Putin liền hỏi Thượng Đế : Chừng nào dân Nga sướng ?
Thượng Đế : 100 năm nữa.
Putin khóc nức nở : Thưa Ngài, 100 năm nữa thì đời con của con cũng không hưởng phước được.
Thượng Đế : Đúng, nhưng bắt đầu đời cháu ngươi dân Nga sẽ sướng.
Putin nghe có lý bèn xin cáo lui.
Đến lượt Trọng Lú : Thưa Ngài, chừng nào dân Việt Nam sướng ?
Lú vừa dứt lời thì Thượng Đế bật khóc nức nở.
Lú ngạc nhiên hỏi : Sao ngài lại khóc ?

Thượng Đế : Vì khi dân Việt Nam sướng thì lúc đó ta đã chết rồi !