Thursday, May 2, 2019

GIẢI TRÍ 03/5/2019

 Fr:Oanh Le   
         

Fr: Loan Phan

MƯA CÁ  Ở MUMBAI
Sáng nay tại Mumbai, Ấn Độ, theo BBC cho biết, thì thay vì mưa nước hay mưa tuyết,  lại là một trận mưa cá. Sức mạnh của Trời .
Các khoa học gia cũng ngạc nhiên vì sự kiện bí mật của Trời Đất.
Tất nhiên là vậy, khi sự hiểu biết của con người đến một trình độ chấm dứt, thì bắt đầu đến thần thông của tạo hóa.
Diễn giải sự việc nầy là do bánh xe sức nước.
Một con trốt gió thổi mạnh đánh xuống biển và hút tất cả các vật gì trên đường của con trốt đi, xong đó,khi con trốt hết sức mạnh, thì nó nhã tất cả con cá xuống đất.
Mời xem Video.

           

Babies and Dad at Home | Reason Why Babies Can't Be Left Alone With Dad                   

         
                  https://www.youtube.com/watch?v=78DntDm_4dQ&feature=youtu.be