Friday, February 21, 2020

CƯỜI CHÚT CHƠI (ANH)

Fr: Loan Nguyen

Sherlock Holmes And The Sky
Submitted by Brittney Harrell

 
the crescent moon: mặt trăng lưỡi liềm - twinkling stars; những vì sao lấp lánh

Sherlock Holmes and Dr. Watson went on a camping trip. As they lay down for the night, Holmes said:” Watson, look up into the sky and tell me what you see?"
Watson said, "I see millions and millions of stars."
Holmes: "And what does that tell you?"
Watson: "Astronomically, it tells me that there are millions of galaxies and potentially billions of planets. Theologically, it tells me that God is great and that we are small and insignificant. Meteorogically, it tells me that we will have a beautiful day tomorrow. What does it tell you?"
Holmes: "Somebody stole our tent."

Source :AJokeADay
                                   a campfire : lửa trại - a tent : cái lều/cái tăng

 
Hai chàng đi cắm trại 
Nửa đêm Lốc hỏi Sơn:
Nhìn lên anh thấy gì ?
S : Đầy trời sao lấp lánh !
L:Nó nói lên điều gì ?
S;Xét về mặt thiên văn
Có tỷ tỷ thiên thể.
Xét về mặt thần học.
Thượng Đế thật vĩ đại
 Con người quá nhỏ bé.
Còn về mặt khí tượng
Ngày mai trời thật đẹp.
 Còn anh nghĩ thế nào ?

Cũng đồng ý với tôi?
L: Lều bị trộm trôm rồi !  Tell me what you see(5)
Milk-y Way, stars and plan-ets (7)
 Our tent is stol-en. (5)

  Cho biết anh thấy gì ?(5)
Giải ngân hà ,sao và hành tinh (7)
 Lều bị trộm trôm rồi. (5)


N