Thursday, July 23, 2015

NHỮNG BÀO HIỆU SẮP XẬP TIỆM CỦA MỘT CÔNG TY

Are you working on a sinking ship ?(1)

Làm gì khi công ty gặp sóng gió? (2)

clip_image002

 BBC-You’ve got that sinking feeling. A gaping chasm has opened in the pit of your stomach because something is definitely wrong in your office. 

Bạn cảm thấy như đang chìm dần. Một cảm giác nhờn nhợn trong bụng báo cho bạn biết điều gì đó không ổn đang xảy ra ở công sở.(Credit: Alamy)

You’re pretty certain it won’t be long before the redundancies start — or worse.
Bạn cảm nhận khá rõ rằng sẽ không lâu nữa, các quyết định cho thôi việc sẽ bắt đầu được đưa ra, hoặc thậm chí tệ hơn.
So should you bail out before you run the risk of being thrown overboard?
Bạn có nên rời đi trước khi đối mặt với nguy cơ bị đuổi việc?
We went to question-and-answer site Quora to find out how you can really tell if you’re working at a “sinking ship” company or just one going through a rough patch.Chúng tôi đã tìm đến trang hỏi đáp Quora
để tìm hiểu xem liệu chúng ta thực sự có thể nhận biết nếu mình đang ở trên một con tàu đang chìm dần, hay chỉ đơn thuần đang đi qua vùng biển động.

The blame game

Đổ lỗi cho nhau
clip_image004
When things are dire, blame culture will kick-in, wrote Maxine Welford .
Khi tình hình trở nên khó khăn, văn hóa đổ lỗi cho nhau sẽ bắt đầu xuất hiện, Maxine Welford viết.
Early warning signs to watch out for at a “sinking” firm, according to Welford: the finance director or CFO having more lunch meetings than usual, or other execs starting to carefully update their LinkedIn profiles.
Các dấu hiệu giúp sớm nhận ra một công ty đang chìm xuồng, theo Welford: Giám đốc tài chính (tiếng Anh viết tắt là CFO) có nhiều bữa vừa ăn trưa vừa họp hơn bình thường, hoặc các lãnh đạo khác bắt đầu cập nhật hồ sơ Linkedln của mình một cách thận trọng.
Consultants might be “brought in for an outside view” she wrote, or there is “too much innovation in a desperate attempt to find new revenue or cost cutting without a coherent plan and vision.”(Credit: Alamy)
Các nhà tư vấn có thể được mời đến để “đưa ra cái nhìn từ bên ngoài", bà viết, hoặc "có quá nhiều ý tưởng được đưa ra trong một nỗ lực tuyệt vọng nhằm tìm kiếm doanh thu hoặc cắt giảm chi phí mà không có một kế hoạch hay tầm nhìn thích hợp".
Welford added that it’s “time to get out” if a cash-flow committee is formed or “jobs don't get replaced when a person leaves”.
Bà Welford nói thêm rằng “thời điểm ra đi” là lúc có một ủy ban quản lý chi tiêu được thành lập, hoặc “các vị trí để trống do có ai đó rời công ty không được thay thế”.

Going down market

A veteran of five start-up businesses, Michael Wolfe outlined some of the red flags if you work at a big company.
Là một người kỳ cựu, từng tạo dựng năm công ty mới, Michael Wolfe chỉ ra một số dấu hiệu đáng báo động nếu bạn làm việc cho một công ty lớn.
“Your firm doesn't target the best companies and try to hire their best people,” he wrote.
"Hãng của bạn không nhắm vào những công ty tốt nhất và tìm cách tuyển dụng những người giỏi nhất của họ", ông viết.
“Instead, you put three-page job descriptions on your website and wait for candidates to find them, fill out a form, and apply.”
"Thay vào đó, công ty bạn đăng những mẩu quảng cáo tuyển dụng dài ba trang và đợi các ứng viên tìm thấy chúng, điền tờ đơn rồi nộp cho công ty để xin việc."
Wolfe added that in sinking firms, the HR department might think “their job is administration, compliance, and keeping employees from suing, not ensuring the company wins in the market by having the best team.”
Wolfe nói thêm rằng đối với những công ty đang chìm xuồng, bộ phận quản lý nhân sự có thể nghĩ rằng “nhiệm vụ của họ là quản lý, đảm bảo để công ty tuân thủ các quy định pháp luật và không để xảy ra tình trạng nhân viên kiện công ty, thay vì đảm bảo rằng công ty giành được thắng lợi trên thị trường nhờ tuyển dụng được các cá nhân xuất sắc”.
Wolfe said all conversations about new growth will end with reluctant middle management saying, “only if you give me more budget”.
Wolfe nói tất cả các cuộc hội thoại về tăng trưởng sẽ chấm dứt chỉ bằng câu nói của một quản lý cấp trung nói "ước gì tôi có thêm ngân sách".
“The budget never comes, and you all go back to what you were doing,” he wrote. "Khoản ngân sách đó sẽ không bao giờ được cấp và tất cả quay về việc làm các công việc hiện tại," ông viết
If you never hear how much cash you have in the bank or what was discussed in the board meeting and “when you ask questions, your executives say, ‘I need you to stay focused on your work’,” that could also be a bad sign, Wolfe wrote.
Nếu bạn không bao giờ được biết có bao nhiêu tiền trong ngân hàng hay những gì được thảo luận tại các cuộc họp hội đồng quản trị, và "khi bạn đặt ra một câu hỏi, câu trả lời nhận được từ các lãnh đạo là 'hãy tập trung làm công việc của bạn',” thì đó cũng là một tín hiệu xấu, Wolfe viết.
A communication breakdown should also set alarm bells ringing, he said, if “people never talk, coordinate, or even leave their desk because they hate meetings.”
Sự đổ vỡ của mọi sự giao tiếp cũng là tiếng chuông báo động, ông nói, nếu “mọi người không bao giờ nói chuyện, điều phối hoặc thậm chí rời khỏi bàn của mình vì ghét đi họp".

The end of perks?

And it’s definitely time to pack your bags, wrote Wolfe, if “your free lunch is taken away”.
Chắc chắn là đã đến lúc ra đi, theo Wolfe, nếu “bữa trưa miễn phí của bạn không còn được cung cấp nữa”.
CEO of LiveRamp, Auren Hoffman wrote that any company that is not highly-committed to continually growing and upgrading its talent will eventually become a sinking ship.
Giám đốc điều hành của LiveRamp, Auren Hoffman, nói công ty nào không nghiêm túc về việc duy trì tăng trưởng và nâng cấp kỹ năng của đội ngũ lao động thì sẽ dần trở thành một con tàu bị chìm
“Sinking ships do not spend the time making their current people better. They shy away from having difficult conversations with low performers,” he wrote.
"Nhưng con tàu đang chìm không bỏ ra thời gian để nâng cao chất lượng của đội ngũ lao động. Họ tránh những cuộc đối thoại khó khăn với những người có hiệu suất lao động thấp," ông viết.
“They let their high performers leave by putting in barriers (that) make getting great work done hard (like bureaucracy).”

"Họ để cho những cá nhân xuất sắc ra đi bằng cách đặt những rào cản khiến việc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở nên khó đạt được (ví dụ như thói quan liêu)."

 (1) http://www.bbc.com/capital/story/20150709-are-you-working-on-a-sinking-ship

(2) http://www.bbc.com/vietnamese/culture_social/2015/07/150723_are-you-working-on-a-sinking-ship_vert_cap


headphone funny
Daniel Doan*Paula Le*Kimmy Nguyen*
Are you working on a sinking ship ?
You’ve got that sinking feeling. A gaping 
/ˈɡeɪpɪŋ/  chasm /ˈkæz(ə)m/  has opened in the pit of your stomach /ˈstʌmək/ because something is definitely wrong in your office. You’re pretty certain it won’t be long before the redundancies /rɪˈdʌndənsiz/ start — or worse.
So should you bail /beɪl/ out before you run the risk of being thrown overboard?/ˈəʊvə(r)ˌbɔ:(r)d/
We went to question-and-answer site Quora to find out how you can really tell if you’re working at a “sinking ship” company or just one going through a rough patch.

The blame game

When things are dire /ˈdaɪə(r)/ , blame culture will kick-in, wrote Maxine Welford . Early warning signs to watch out for at a “sinking” firm, according to Welford: the finance director or CFO having more lunch meetings than usual, or other execs starting to carefully update their LinkedIn profiles.
Consultants /kənˈsʌltənt/ might be “brought in for an outside view” she wrote, or there is “too much innovation in a desperate attempt to find new revenue /ˈrevənjuː/ or cost cutting without a coherent /kəʊˈhɪərənt/ plan and vision.” Welford added that it’s “time to get out” if a cash-flow committee is formed or “jobs don't get replaced when a person leaves”.

Going down market

A veteran of five start-up businesses, Michael Wolfe outlined some of the red flags if you work at a big company.
“Your firm doesn't target the best companies and try to hire their best people,” he wrote. “Instead, you put three-page job descriptions on your website and wait for candidates to find them, fill out a form, and apply.” Wolfe added that in sinking firms, the HR department might think “their job is administration, compliance /kəmˈplaɪəns/, and keeping employees from suing, not ensuring the company wins in the market by having the best team.”
Wolfe said all conversations about new growth will end with reluctant /rɪˈlʌktənt/   middle management saying, “only if you give me more budget”. “The budget never comes, and you all go back to what you were doing,” he wrote.
If you never hear how much cash you have in the bank or what was discussed in the board meeting and “when you ask questions, your executives /ɪɡˈzekjʊtɪv/ say, ‘I need you to stay focused on your work’,” that could also be a bad sign, Wolfe wrote.
A communication breakdown should also set alarm bells ringing, he said, if “people never talk, coordinate, or even leave their desk because they hate meetings.”

The end of perks?
/pɜ:(r)k/

And it’s definitely time to pack your bags, wrote Wolfe, if “your free lunch is taken away”.
CEO of LiveRamp, Auren Hoffman wrote that any company that is not highly-committed to continually growing and upgrading its talent will eventually become a sinking ship.
“Sinking ships do not spend the time making their current people better. They shy away from having difficult conversations with low performers /pə(r)ˈfɔ:(r)mə(r)/ ,” he wrote. “They let their high performers leave by putting in barriers (that) make getting great work done hard (like bureaucracy).” /bjʊəˈrɒkrəsi/


    WordsPhonetic transcription-Pronunciation
Bail /beɪl/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/bail_1
Bureaucracy
Bu-reauc-ra-cy
/bjʊəˈrɒkrəsi/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/bureaucracy
Chasm /ˈkæz(ə)m/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/chasm
Consultant
Con-sult-ant
Con-sul-ta-tion

/kənˈsʌltənt/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/consultant

/ˌkɒns(ə)lˈteɪʃ(ə)n/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/consultation

Coherent
Co-her-ent
/kəʊˈhɪərənt/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/coherent
Compliance
Com-pli-ance
/kəmˈplaɪəns/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/compliance
Dire /ˈdaɪə(r)/
 http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/dire
Executive
Ex-ec-u-tive
/ɪɡˈzekjʊtɪv/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/executive_1
Gaping /ˈɡeɪpɪŋ/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/gaping
Overboard
o-ver-board
/ˈəʊvə(r)ˌbɔ:(r)d/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/overboard
Profile
Pro-file
/ˈprəʊfaɪl/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/profile_1
perk /pɜ:(r)k/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/perk_1
Performer
Per-form-er
/pə(r)ˈfɔː(r)mə(r)/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/performer
Performance
Per-form-ance
/pə(r)ˈfɔː(r)məns/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/performance
Reluctant
Re-luc-tant
/rɪˈlʌktənt/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/reluctant
Redundancy
Re-dun-dan-cy
/rɪˈdʌndənsi/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/redundancy
Revenue
Rev-e-nue
/ˈrevənjuː/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/revenue
Stomach
Stom-ach
ˈstʌmək/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/stomach_1