Tuesday, July 28, 2015

WHAT’S THE ONE WORD THAT WILL MAKE YOU RICH ? ( SONG NGỮ ANH-VIỆT VỚI KÝ/PHÁT ÂM)

BBC

What’s the one word that will make you rich? (1)

Bí quyết duy nhất' để làm giàu (2)

clip_image002
Forget inves- ting, hard work or the lottery is there one word that will make you rich beyond your wildest dreams?
Hãy quên đi việc đầu tư, lao động vất vả hoặc mua xổ số, có một từ nào nó làm ta giàu vượt hơn cả những giấc mơ viển vông nhất không?
It turns out, there very well could be.
Ấy vậy mà điều đó có thể lắm đấy.

We went to question and answer site, Quora, for the magic words readers believe make or break your chances at wealth.
Chúng ta vào trang mạng Hỏi & Đáp (Quora) để tìm từ thần chú mà độc giả tin rằng nó tạo ra, hoặc làm mất đi, cơ hội cho ta làm giàu.
Follow me 
Hãy theo tôi
Mira Zaslove wrote that people who get rich are always both persuasive and credible.
Bà Mira Zaslove viết rằng những người giàu lên luôn là những người vừa có tính thuyết phục vừa đáng tin cậy.
“One of the best ways to get other people to do what you want them to? […] Use the word ‘because.’”
“Cách tốt nhất để làm cho người khác làm theo ý mình là … sử dụng từ ‘bởi vì’.”
If you want to be rich “be specific in your assertions -- many people will let you get ahead if you just ask,” she advised.
"Nếu ta muốn giàu, khi khẳng định ta nên nói cụ thể, nhiều người sẽ giúp ta thăng tiến nếu ta đề nghị,” bà khuyên như vậy
Then say “that magic word ‘because” and more people are likely to say yes, she wrote, because people want a reason for doing what they are doing, which means “persuasive people are able to jump ahead and get rich.”
và rất nhiều người có thể đồng ý, bà viết, vì họ muốn biết lý do của việc mà họ đang làm, có nghĩa là “những người biết thuyết phục có thể đi trước và nhanh giàu”. 
A high wire act? 
Đi dây
Lawyer Brett A. Cenkus said if he had to pick one golden word it would be ‘balance.’
Luật sư Brett A. Cenkus nói nếu phải chọn một từ vàng thì ông chọn từ ‘cân bằng’.
Cenkus said success can be more easily found by balancing different approaches than going all-in on one.
Cenkus nói rằng thành công sẽ đến dễ dàng hơn nếu ta biết cân đối các cách làm khác nhau mà không dựa hẳn vào một cách.
“I will concede that there are people who get wealthy by working non-stop, although if that mind-set takes its toll on their personal and family relationships is that person truly ‘rich?’,” he wrote.
“Tôi phải công nhận có những người giàu lên do làm việc không ngừng nghỉ, cho dù tính cách đó cũng không tốt trong quan hệ gia đình và cá nhân. Vậy những người đó có thực sự ‘giàu’ không?” ông viết.
Cenkus added he believes a rich life is a well-rounded one. “That’s just another example of the need to balance oncepts/ approaches/ attitudes in life.”
Cenkus nói thêm rằng ông tin một cuộc sống giàu là một cuộc sống cân bằng và toàn diện. “Ta cần sự cân bằng trong quan niệm, trong cách tiếp cận và trong thái độ.” 
Solitary riches
Giàu nhưng đơn độc
Bill Stein, a multiple sclerosis patient advocate, picked ‘single’. Bill Stein, một nhà hoạt động giúp bệnh nhân mắc chứng đa sơ cứng, ông chọn từ ‘đơn thân’
Stein wrote: “Don't get married. Don't have kids.“ Stein said that while you'll be wealthier, “of course, you'll be much poorer in quality of life.” Ông viết “Đừng cưới xin. Đừng có con.” Stein nói trong khi ta giàu hơn, “tất nhiên ta sẽ nghèo hơn về chất lượng cuộc sống.”
  clip_image002[4]
Be dependable

Tin cậy

Entrepreneur Dakota Lim was more upbeat. She wrote “trustworthy” because she said customers seek you out to do business with you, and through word-of-mouth tell friends, relatives, acquaintances about your superior service and products. “Big money flows to anyone who is trustworthy.”
Doanh nhân Dakota Lim thì lạc quan hơn. Bà chọn từ “đáng tin cậy”, bởi vì khách hàng tìm ta để kinh doanh với ta, và người ta truyền miệng qua bè bạn, họ hàng, người quen của họ về dịch vụ và sản phẩm tuyệt hảo của ta. “Tiền bạc sẽ đổ về người đáng được tin cậy.”
Lim wrote that when a person is trustworthy he will get more opportunities, “people will invite you into their homes, into their social network, into their business circles.”
Bà Lim viết rằng khi một người đáng tin cậy thì người đó có nhiều cơ hội hơn, “thiên hạ sẽ sẽ mời bạn đến nhà họ, mời nhập mạng lưới xã hội, mời nhập hội kinh doanh.
She added “People will feel at ease, comforted, and safe with you because of your trustworthy character.”
Bà nói thêm. “Người ta sẽ cảm thấy thoải mái và an toàn cùng bạn vì tính cách đáng tin cậy của bạn.” 
Stick to it
Trước sau như một
Parenting adviser Fred Campos chose‘consistency’. Cố vấn về nuôi dạy con cái Fred Campos chọn từ ‘kiên định’.
“Most rich people I know personally, share one characteristic I don't find in others. They focus and do one thing very well and stick with it, almost to a fault.”
“Phần lớn những người giàu mà tôi biết đều có chung một tính cách mà tôi không thấy ở những người khác. Họ rất tập trung và làm một việc thật tốt và vô cùng kiên định với việc đó.”
Campos wrote, “I know very wealthy mechanics, without a college education, who fix cars better than anyone else and always have.”
Campos viết. “Tôi biết những người thợ cơ khí rất giàu, không có bằng đại học, họ sửa ô tô tốt hơn ai hết và chỉ luôn sửa xe thôi.”
Campos wrote that he believed most people could become an expert and wealthy in any occupation if they are “more consistent in their pursuit of excellence.”
Campos viết là ông tin rằng hầu hết mọi người đều có thể trở thành chuyên gia và giàu có ở bất kỳ nghề nghiệp nào nếu họ kiên định hơn trong việc theo đuổi sự hoàn mỹ.
 
(1) http://www.bbc.com/capital/story/20150626-one-word-that-will-make-you-rich
(2) http://www.bbc.com/vietnamese/culture_social/2015/07/150722_one-word-that-will-make-you-rich_vert_cap
 
headphone anh  click_here_2   
Daniel Doan * Paula Le* Kimmy Nguyen

What’s the one word that will make you rich?

Forget investing, hard work or the lottery /ˈlɒtəri / is there one word that will make you rich beyond your wildest dreams? It turns out, there very well could be.
We went to question and answer site, Quora, for the magic words readers believe make or break your chances at wealth.

Follow me

Mira Zaslove wrote that people who get rich are always both persuasive /pə(r)sweɪsɪv/ and   credible  /ˈkredəb(ə)l/.  “One of the best ways to get other people to do what you want them to? […] Use the word ‘because.’”
If you want to be rich “be specific /spəˈsɪfɪk/     in your assertions               /əˈsɜ:(r)ʃ(ə)nz/ -- many people will let you get ahead if you just ask,” she advised. Then say “that magic word ‘because” and more people are likely to say yes, she wrote, because people want a reason for doing what they are doing, which means “persuasive ” /pə(r)ˈsweɪsɪv/ people are able to jump ahead and get rich.”

A high wire act?

Lawyer Brett A. Cenkus said if he had to pick one golden word it would be ‘balance.’ /ˈbæləns/
Cenkus said success can be more easily found by balancing different approaches /əˈprəʊtʃɪz/
than going all-in on one. “I will concede  /kənˈsi:d/  that there are people who get wealthy by working non-stop, although if that mind-set takes its toll on their personal and family relationships is that person truly ‘rich?’,” he wrote. Cenkus added he believes a rich life is a well-rounded one. “That’s just another example of the need to balance concepts/ approaches/attitudes in life.”

Solitary riches

Bill Stein, a multiple sclerosis 
/skləˈrəʊsɪs/   patient advocate, picked ‘single’. Stein wrote: “Don't get married. Don't have kids.“ Stein said that while you'll be wealthier, “of course, you'll be much poorer in quality of life.”

Be dependable

Entrepreneur Dakota Lim was more upbeat. She wrote “trustworthy” /ˈtrʌs(t)ˌwɜ:(r)ði/
 because she said customers seek you out to do business with you, and through word-of-mouth tell friends, relatives, acquaintances about your superior service and products. “Big money flows to anyone who is trustworthy.”
Lim wrote that when a person is trustworthy he will get more opportunities, “people will invite you into their homes, into their social network, into their business circles.” She added “People will feel at ease, comforted, and safe with you because of your trustworthy character.”

Stick to it

Parenting adviser Fred Campos choseconsistency/kənˈsɪstənsi/ .
“Most rich people I know personally, share one characteristic  /ˌkærɪktəˈrɪstɪk/ I don't find in others. They focus and do one thing very well and stick with it, almost to a fault.” Campos wrote, “I know very wealthy mechanics, without a college education, who fix cars better than anyone else and always have.”
Campos wrote that he believed most people could become an expert and wealthy in any occupation if they are “more consistent /kənˈsɪstənt/ in their pursuit /pə(r)ˈsju:t/ of excellence 
/ˈeksələns/ .”


   Words              Phonetic transcription & Pronunciation
  approach
  ap-proach
      /əˈprəʊtʃ/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/approach_1
  assertion
  as-ser-tion
      /əˈsɜ: (r)ʃ(ə)n/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/assertion
  balance
  bal-ance
     /ˈbæləns/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/balance_1
 characteristic
 char-ac-ter-is-tic
     /ˌkærɪktəˈrɪstɪk/ 
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/characteristic_1
  concede
  con-cede
     /kənˈsiːd/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/concede
  consistency
   con-sist-en-cy
     /kənˈsɪstənsi/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/consistency
  credible
  cred-i-ble
     /ˈkredəb(ə)l/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/credible
  excellence
  ex-cel-lence
     /ˈeksələns/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/excellence
  lottery
  lot-ter-y
       /ˈlɒtəri/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/lottery
  pursuit
  pur-suit
     /pə(r)ˈsju:t/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/pursuit
  solitary
  sol-i-tar-y
     /ˈsɒlət(ə)ri/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/solitary_1
  specific
  spe-cif-ic
     /spəˈsɪfɪk/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/specific
  trustworthy
trust-wor-thy
     /ˈtrʌs(t)ˌwɜ:(r)ði/  http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/trustworthy