Thursday, July 2, 2015

PHƯỚC VÀ HỌA

           god's eye                                  Là phúc không phải họa, là họa tránh chẳng qua (1)   Understanding Karma (2) /ˈkɑː(r)mə/
Vào đời nhà Thanh, Triệu Đức Phương, cha của ba người con trai, có một cuộc sống rất sung túc. Ông cảm thấy rất may mắn khi ba đứa con của mình đều đã thành gia thất.
In the Qing Dynasty, Zhao Defang, the father of three sons, enjoyed a very prosperous/ˈprɒsp(ə)rəs/ life. He felt especially /ɪˈspeʃ(ə)li/  fortunate/ˈfɔː(r)tʃənət/
that all his sons were married.


Tuy nhiên, vào lễ mừng thọ 60 của ông Triệu, ông đã thú nhận với ba người con của mình rằng khi mới bắt đầu khởi nghiệp, ông đã cố ý cân gian để lừa người cấp hàng và khách hàng của mình. Mỗi khi ông mua thứ gì, cái cân sẽ cho kết quả ít hơn, và khi ông bán món gì, cái cân sẽ đưa ra số lớn hơn.
However, during Zhao’s 60th-birthday celebration, he confessed to his three sons that when he first set up the family business /bɪznəs/, he deliberately /dɪˈlɪb(ə)rətli/ rigged his measuring scale to deceive his suppliers and customers. Whenever he purchased anything, the scale would show a lesser weight, and whenever he sold something to a customer, the scale would show a greater weight.
“Đó là lý do tại sao ông bán vải bông bị phá sản sau khi ta mua hàng ngàn kg vải bông của ông ấy. Ông ta đã cố gắng một cách tuyệt vọng để cứu vãn nhưng đã chết vì bệnh thương hàn 20 năm trước. Ta vẫn còn cảm thấy có lỗi với ông ấy cho đến tận bây giờ”, ông Triệu nói.
“That was why the cotton man went bankrupt after I bought thousands of kilograms of cotton from him. He tried desperately /ˈdesp(ə)rət(ə)li/to save his business but died of typhoid /ˈtaɪfɔɪd/ 20 years ago. I still feel sorry for that cotton man today,” Zhao said.
“Cũng còn có một ông bán thảo dược đã mất sau khi ta lừa ông ấy bằng cái cân của ta. Còn có những người khác nữa, nhưng hai người đó là bị lừa nhiều nhất. Kể cả khi ta bây giờ có cuộc sống giàu có và hạnh phúc, mỗi khi ta nghĩ đến những người đã chết bởi việc làm của ta, ta thấy đầy tội lỗi đến mức không thể ngủ được”.
“There was also an herbalist /ˈhɜː(r)bəlɪst/ who died after I cheated him with my scale. There were others too, but these two were the most serious cases. Even though I now enjoy much wealth and a happy life, whenever I think of the people who died because of my actions, I feel so guilty /ˈɡɪlti/ that I cannot sleep at night.
“Để được thanh thản, bây giờ ta đã quyết huỷ cái cân này trước mặt tất cả các con, và ta thề là từ nay ta sẽ hành xử trung thực”.
In order to obtain peace of mind, I have now resolved to destroy this scale /skeɪl/
 in front of you all, and I swear that I will behave honestly /ˈɒnɪs(t)li/   from now on.”
Những người con hoan nghênh quyết định của ông “Cha à, đây mới là cách làm đúng. Chúng con hoàn toàn ủng hộ quyết định của cha”, một người con hân hoan nói. Thế là ông Triệu ngay lập tức đập vỡ cái cân tội lỗi, giữ lời hứa cư xử trung thực và làm những việc tốt kể từ đó.
His sons welcomed his decision. “Father, this is the correct way to do things. We all support your decision,” one son said joyfully. So Zhao immediately broke his wicked scale and kept his promise 
/ˈprɒmɪs/ to behave honestly and do good deeds from then on.
Tuy nhiên, không lâu sau gia đình ông Triệu đã gặp bất hạnh. Đầu tiên, con trai cả của ông mất đột ngột do bệnh tật. Sau đó anh thứ hai cũng qua đời do một chứng bệnh kỳ lạ, và người vợ goá đã đi theo người đàn ông khác. Rồi người con thứ ba bất ngờ mang bệnh và mất không lâu sau. Khi đó vợ của người con thứ ba đang mang thai.
However, not long after, Zhao’s family met with misfortune  /mɪsˈfɔː(r)tʃ(ə)n/.  First, his eldest son died of a sudden disease. Then his second son also died of a mysterious illness, and his widowed wife moved in with another man. Then his third son suddenly fell ill and died not long after. The third son’s wife was pregnant/ˈpreɡnənt/ at the time.
Trải qua những bất hạnh đột ngột này, ông Triệu cảm thấy rất buồn và mơ hồ.
Having gone through all these sudden misfortunes, Zhao felt very sad and confused
“Khi ta đi lừa lọc người khác, ta sống hạnh phúc với con cái kề bên”, ông phàn nàn. “ Bây giờ ta đang cố gắng hết sức làm người tốt thì những điều không may lại lần lượt kéo đến. Có vẻ như câu thành ngữ Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo là hoàn toàn sai”.
“When I was cheating others, I lived a happy life with all my children around me,” he complained. “Now I’m trying my best to be a good person, yet all these misfortunes are happening one after another. It seems that the old Chinese saying ‘good will be rewarded, and evil /ˈiːv(ə)l/  will be met with retribution’/ˌretrɪˈbjuːʃ(ə)n/ is completely wrong.”
Hàng xóm của ông Triệu rất cảm thông cho ông và gia đình.
Zhao’s neighbors felt sorry for him and his family
Một ngày kia, người con dâu của ông Triệu trở dạ. Tuy nhiên, sau ba ngày lâm bồn, đứa bé vẫn chưa chịu ra. Các bà đỡ lần lượt được mời đến, nhưng đều vô vọng và không biết làm cách nào.
One day, Zhao’s daughter-in-law went into labor/ˈleɪbə(r)/.. However, after three days of labor, the baby still did not come out. Midwives came one after another, yet they were all helpless and did not know what to do.
Ông Triệu ngày càng lo lắng. Đúng lúc đó, một vị sư gõ cửa xin khất thực. Gia nhân của ông Triệu đã cố đuổi nhà sư đi, nhưng nhà sư đã nói rằng ông có phương thuốc đặc hiệu cho gia chủ. Nhà sư ngay lập tức được trọng vọng như thượng khách.
Zhao became increasingly worried. In the midst of it all, a monk knocked at the door seeking alms. Zhao’s housekeeper tried to send the monk away, but the monk told her that he had special medicine for the family. The monk was immediately invited inside as an honored guest.
“Ta là một nhà sư lang thang. Ta đi theo vận mệnh an bài”, nhà sư nói với ông Triệu. Sau đó ông đưa cho ông Triệu phương thuốc, và ông Triệu đã sai đầy tớ cấp tốc đưa thuốc cho con dâu. Vài phút sau, người hầu báo lại là người con đau đã sinh con trai sau khi dùng thuốc.
“I am a wandering monk. I go where fate takes me,” the monk said to Zhao. Then he showed Zhao the medicine, and Zhao asked the maid to rush the medicine to his daughter-in-law. Several minutes later, the maid reported that his daughter-in-law had given birth to a son after taking the medicine.
Ông Triệu vui mừng. Ông biểu đạt lòng biết ơn đến nhà sư và thết đãi một bữa thịnh soạn tối hôm đó.
Zhao was delighted. He expressed his gratitude to the monk and hosted a large feast in his honor that evening
Trong khi dùng bữa tối, ông Triệu hỏi nhà sư, “Thưa sư phụ, con có thể hỏi ngài một câu mà con thắc mắc từ lâu được không ạ?”, và nhà sư gật đầu.
While they were having dinner, Zhao asked the monk, “Dear Master, may I trouble you with a question that has confused me for some time?” The monk nodded his head.
Vừa thở dài, ông Triệu kể với nhà sư: “Con thật xấu hổ khi phải nói rằng con lập nghiệp bằng cách dùng một cái cân gian để lừa gạt người khác. Con quyết tâm trở thành người tốt vào năm ngoái và phá huỷ cái cân.
With a deep sigh /saɪ/ , Zhao told the monk: “I am ashamed to say that I started my business by using a cheating scale to deceive
/dɪˈsiːv/ others. I made up my mind to be a good person last year and destroyed that scale.
Tuy nhiên, ngay sau khi con phá cái cân, con bắt đầu gặp hết bất hạnh này đến bất hạnh khác. 
However, soon after I destroyed the scale, I began experiencing misfortune after misfortune.
Con đã mất ba người con trai trong thời gian ngắn chỉ sáu tháng, và hai con dâu đã rời bỏ chúng con. Thật may là người con dâu thứ ba đã cho chúng con đứa cháu nội này. Tại sao lại có một gia đình hạnh phúc khi con lừa dối người khác, nhưng ngay khi con quyết định làm việc tốt, thì tất cả những bất hạnh này lại gõ cửa nhà con?”.
“I lost three sons in the span of six months, and two of my daughters-in-law have left us. Fortunately my third daughter-in-law gave me this grandson. Why is it that I had a happy family when I was cheating others, yet once I decided to be good, all these misfortunes knocked on our door?”
Nhà sư cười to sau khi nghe câu chuyện của ông Triệu, và trả lời lại : “Đừng có tự suy diễn mộng tưởng. Ông trời đối xử thực sự là rất công bằng đối với chúng ta”.
The monk laughed after hearing Zhao’s story and responded: “Don’t go off into wild flights of fancy. The heavens are actually fair to us.
Những người con của ông ra đời do những việc làm xấu mà ông đã tích lũy thành, và cả ba người con ông đến thế giới này để làm đổ nát ông và gia đình ông, thế nên ông sẽ đói mà chết trong tuổi già.”.
Because of all the bad deeds that you accumulated, all of these three sons came to this world to ruin you and your family, so that you would starve to death in your old age. ”
Tuy vậy, từ khi ông quyết tâm làm điều tốt, ông trời đã thể hiện sự thương cảm đối với ông và đã thu hồi lại ba người con ông. Ông đã có thể thoát khỏi vận mệnh đó”.
However, since you have resolved to do good, the gods have shown sympathy toward you and have recalled your three sons. You were able to escape /ɪˈskeɪp/ your fate.”
Sau khi nghe xong, ông Triệu cảm thấy như vừa tỉnh khỏi cơn mê. Ông cảm tạ nhà sư về việc đã giảng giải hoàn cảnh cho ông, nhưng ông cũng thắc mắc hỏi nhà sư về đứa cháu nội, phải chăng nó cũng đến để đòi các nợ khác từ ông.
Upon hearing this, Zhao felt as though he had woken from a dream. He thanked the monk for explaining the situation to him but asked the monk if his grandson had also come to collect more debts /dets/ from him.
“Tất cả các món nợ đã được trả sau chuỗi bất hạnh vừa rồi”, nhà sử trả lời với một nụ cười. “Đứa cháu của ông đến để đem lại may mắn và hạnh phúc cho gia đình. Nó sẽ được hưởng tiếng thơm bời vì quyết định làm điều tốt cho người khác của ông. Đây là phần thưởng giành cho việc ông chọn làm điều tốt”.
“All your debts were repaid with the latest series of misfortunes,” the monk replied with a smile. 
“This grandson of yours is going to bring fortune /ˈfɔː(r)tʃən/ and happiness /ˈhæpinəs/to your family/ˈfæm(ə)li/.
He is going to enjoy fame merely because of your decision to do something good for others. This is the reward that you earned for being good.”
Ông Triệu đã rất hài lòng và trở nên vững tâm thực thi các điều tốt trong hết đời .
Zhao was very satisfied and became more determined to perform good deeds for the rest of his life.
Câu chuyện này thể hiện câu nói cổ của Trung Hoa: “Nếu một gia đình tốt gặp nhiều tai ương, đó có thể là họ đang trả nghiệp hoặc món nợ từ người đời trước. Một khi món nợ đã được trả, họ sẽ hương một cuộc sống hạnh phúc”. Và đôi khi những khổ đau lớn nhất lại tạo ra một tinh thần lành mạnh.
This story supports the old Chinese saying: “If a good family has some tribulations 
/ˌtrɪbjʊˈleɪʃ(ə)n/, it may be that they are repaying the karma or debts from their ancestors/ˈænsestə(r)z/. Once the debt /det/
is repaid, they will enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/ a happy life.”

Nghe      
headphone funny

Daniel Doan*Paula Le* Kimmy Nguyen


Understanding Karma

By  | January 9, 2013

In the Qing Dynasty, Zhao Defang, the father of three sons, enjoyed a very prosperous life. He felt especially fortunate that all his sons were married.
However, during Zhao’s 60th-birthday celebration, he confessed to his three sons that when he first set up the family business, he deliberately rigged his measuring scale to deceive his suppliers and customers. Whenever he purchased anything, the scale would show a lesser weight, and whenever he sold something to a customer, the scale would show a greater weight.
“That was why the cotton man went bankrupt after I bought thousands of kilograms of cotton from him. He tried desperately to save his business but died of typhoid 20 years ago. I still feel sorry for that cotton man today,” Zhao said.
“There was also an herbalist who died after I cheated him with my scale. There were others too, but these two were the most serious cases. Even though I now enjoy much wealth and a happy life, whenever I think of the people who died because of my actions, I feel so guilty that I cannot sleep at night.
“In order to obtain peace of mind, I have now resolved to destroy this scale in front of you all, and I swear that I will behave honestly from now on.”
His sons welcomed his decision. “Father, this is the correct way to do things. We all support your decision,” one son said joyfully. So Zhao immediately broke his wicked scale and kept his promise to behave honestly and do good deeds from then on.
However, not long after, Zhao’s family met with misfortune. First, his eldest son died of a sudden disease. Then his second son also died of a mysterious illness, and his widowed wife moved in with another man. Then his third son suddenly fell ill and died not long after. The third son’s wife was pregnant at the time.
Having gone through all these sudden misfortunes, Zhao felt very sad and confused.
“When I was cheating others, I lived a happy life with all my children around me,” he complained. “Now I’m trying my best to be a good person, yet all these misfortunes are happening one after another. It seems that the old Chinese saying ‘good will be rewarded, and evil will be met with retribution’ is completely wrong.”
Zhao’s neighbors felt sorry for him and his family.
One day, Zhao’s daughter-in-law went into labor. However, after three days of labor, the baby still did not come out. Midwives came one after another, yet they were all helpless and did not know what to do.
Zhao became increasingly worried. In the midst of it all, a monk knocked at the door seeking alms. Zhao’s housekeeper tried to send the monk away, but the monk told her that he had special medicine for the family. The monk was immediately invited inside as an honored guest.
“I am a wandering monk. I go where fate takes me,” the monk said to Zhao. Then he showed Zhao the medicine, and Zhao asked the maid to rush the medicine to his daughter-in-law. Several minutes later, the maid reported that his daughter-in-law had given birth to a son after taking the medicine.
Zhao was delighted. He expressed his gratitude to the monk and hosted a large feast in his honor that evening.
While they were having dinner, Zhao asked the monk, “Dear Master, may I trouble you with a question that has confused me for some time?” The monk nodded his head.
With a deep sigh, Zhao told the monk: “I am ashamed to say that I started my business by using a cheating scale to deceive others. I made up my mind to be a good person last year and destroyed that scale. However, soon after I destroyed the scale, I began experiencing misfortune after misfortune.
“I lost three sons in the span of six months, and two of my daughters-in-law have left us. Fortunately my third daughter-in-law gave me this grandson. Why is it that I had a happy family when I was cheating others, yet once I decided to be good, all these misfortunes knocked on our door?”
The monk laughed after hearing Zhao’s story and responded: “Don’t go off into wild flights of fancy. The heavens are actually fair to us. Because of all the bad deeds that you accumulated, and all three sons came to this world to ruin you and your family, so that you would starve to death in your old age. However, since you have resolved to do good, the gods have shown sympathy toward you and have recalled your three sons. You were able to escape your fate.”
Upon hearing this, Zhao felt as though he had woken from a dream. He thanked the monk for explaining the situation to him but asked the monk if his grandson had also come to collect more debts from him.
“All your debts were repaid with the latest series of misfortunes,” the monk replied with a smile. “This grandson of yours is going to bring fortune and happiness to your family. He is going to enjoy fame merely because of your decision to do something good for others. This is the reward that you earned for being good.”
Zhao was very satisfied and became more determined to perform good deeds for the rest of his life.
This story supports the old Chinese saying: “If a good family has some tribulations, it may be that they are repaying the karma or debts from their ancestors. Once the debt is repaid, they will enjoy a happy life.”

Source
(1)
.http://vietdaikynguyen.com/v3/67502-la-phuc-khong-phai-hoa-la-hoa-tranh-chang-qua/
(2) http://www.theepochtimes.com/n3/4688-understanding-karma/