Saturday, July 11, 2015

THÂN TÂM THƯỜNG AN LẠC

Fr: Toan Dang*Thanh Pham*Binh Tran*Dinh Pha
 THÂN TÂM THƯỜNG AN LẠC
Đỗ Hồng Ngọc
THAN TAM THUONG AN LAC
https://www.youtube.com/watch?v=0wAdXBIuH90

Hơn hai ngàn năm trăm năm trước, Tu-Bồ-Đề hỏi Phật: “Làm thế nào để an trụ tâm?
Làm thế nào để hàng phục tâm?” (Vân hà ưng trụ? Vân hà hàng phục kỳ tâm?),
câu hỏi như vẫn còn văng vẳng đâu đây trong một thế giới phẳng, toàn cầu hóa đầy những bất an, căng thẳng… hôm nay.