Saturday, October 17, 2015

TIN BUỒN

Fr: Tuyen Van Bui
                                                     
1.Liên Hội Cựu Chiến sĩ VNCH vùng Hoa thinh Đốn và Phụ cân
    Phân ưu Cố Đại Tá Không Lực Hoa Kỳ - Lê Minh Sơn
                               funeral wreath
2.Lễ an táng
      *Lễ cầu nguyện tại nguyện đường Old Post Chapel, Fort Meyer
  https://www.youtube.com/watch?v=dVa1nfsb94A
     * Lễ nghi quân cách tại Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington             https://youtu.be/Jbt6WH0IhXw
                                                                  
                                                        *****