Friday, October 9, 2015

NGƯỜI VIỆT NĂM CHÂU : LỜI PHÁT BIỂU CỦA TƯỜNG LƯƠNG XUÂN VIỆT

Fr: Viet Do
Mời Quí vi nghe những lời phát biểu đầy ý nghĩa, đầy tình yêu Quê Hương và Dân Tộc của Chuẩn Tướng Lương Xuân Việt
Tuong Viet
https://www.facebook.com/tonny.do.3/videos/1283896501636689/