Sunday, October 18, 2015

CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ NGƯỜI GIÀ CUẢ CSTQ

 “Chính phủ sẽ chăm sóc người cao tuổi” … Chỉ là đùa thôi


Những người già ở Trung Quốc đang phải đối mặt với bất ổn ngày càng tăng kể từ sự ra đời của chính sách một con. Trong sự thiếu vắng của một mạng lưới an sinh xã hội thực sự, pháp luật đã để bốn ông bà và hai bố mẹ chỉ có một người duy nhất  giúp đỡ họ lúc tuổi già – và gia đình tang quyến không nhận được bất cứ sự giúp đỡ nào. (Wang Zhao / AFP / Getty Images)

Trong văn hóa Trung Quốc, con cái có truyền thống chăm sóc cha mẹ già của mình. Như vậy, nếu có nhiều con thì sau này cha mẹ sẽ có thể được chăm sóc trong cuộc sống đầy đủ hơn.
Tuy nhiên, từ khi áp dụng chính sách một con, chính quyền Trung Quốc đã đưa ra trong năm 1985 một khẩu hiệu tuyên truyền nổi tiếng: “Có một con là tốt nhất; chính phủ sẽ chăm sóc người già”. Năm 1995, khẩu hiệu đó đã thay đổi: “Có một con là tốt nhất; chính phủ sẽ giúp chăm sóc người già. Trong năm 2005, nó đã trở thành: [Bạn] không thể dựa vào chính phủ để chăm sóc người già”. Và trong năm 2012, thực tế là: “Trì hoãn nghỉ hưu là tốt nhất; Hãy tự chăm sóc bản thân mình”.
Như vậy, những cặp vợ chồng trẻ mà đã ngoan ngoãn đồng ý chỉ có một con vào năm 1985 đã bị bỏ rơi mà không có bất cứ bồi thường nào từ chính quyền.
“Những lợi ích của khói bụi ô nhiễm” và 10 tuyên bố phi lý khác từ bộ máy tuyên truyền Trung Quốc
http://vietdaikynguyen.com/v3/69532-nhung-loi-ich-cua-khoi-bui-o-nhiem-va-10-tuyen-bo-phi-ly-khac-tu-bo-may-tuyen-truyen-trung-quoc/

5. ‘The government will take care of the elderly.’ Just kidding.

China’s elderly face increasing uncertainty since the one-child policy took hold. With no real social safety net, the law has left four grandparents and two parents with one caretaker for old age — and bereaved families with none. (WANG ZHAO/AFP/Getty Images)
In Chinese culture, sons and daughters traditionally take care of their elderly parents. Thus, the common ideal for parents was to have a lot of kids to take care of them later on in life.
But to advance China’s one-child policy, the Chinese regime created a well known propaganda slogan in 1985 saying “Having one child is best; the government will take care of the elderly.” By 1995, the slogan had changed to “Having one child is best; the government will help take care of the elderly.” In 2005, it became “[You] cannot depend on the government to take care of the elderly.” And by 2012, the reality was “Postponing retirement is best; Take care of yourself.”
Thus, the young couples who obediently agreed to one child in 1985 have been left hanging without any rightful compensation.

‘Benefits of Smog’ and 10 Other Absurd Claims by China’s Propaganda Machine

http://www.theepochtimes.com/n3/1465249-benefits-of-smog-and-10-other-absurd-claims-by-chinas-propaganda-machine/