Friday, October 30, 2015

GIÀ ƠI CHÀO MI !

GIÀ ƠI-CHÀO MI!

Tất cả chúng ta người trước kẻ sau ai rồi cũng phải già. Làm sao tránh được! Đã có “sinh” là có “lão”. Một giai đoạn tất yếu của cuộc sống. Nếu ngày đầu tiên mình sinh ra mà đã biết nghe, biết nói, nếu có ai bảo rằng mỗi ngày mình lớn lên là một ngày mình sẽ già đi, và tiến dần về cõi chết, chắc chắn là mình đã không tin."……

Xin đoc tiếp :
 http://tintuccaonien.blogspot.ca/2015/10/gia-oi-chao-mi.html#more