Saturday, October 3, 2015

TOÀN BÔ HÌNH ẢNH ĐỨC GIÁO HOÀNG VIẾNG THĂM HOA KỲ

Fr: Viet Do
Pope Francis Visits the U.S.
Pope Francis’ U.S. Visit Schedule
Photos  US News     The pope spent time in the nation's capital, New York City and Philadelphia.
Trang web catholictv dưới đây, bao gồm toàn bộ các nơi Đưc Giáo Hoàng đã đến làm Thánh Lễ của chương trinh World Meeting of Families.
http://www.catholictv.com/shows/papal-programming/concluding-mass-world-meeting-families
Xin Quí bạn vui lòng, nếu có thể, chuyển đến những ai chưa biết đến trang web này để cùng nhau chia sẻ. Cám ơn.