Wednesday, June 26, 2019

TIẾP TỤC CHƯƠNG TRÌNH TRỢ GIÚP THƯƠNG PHẾ BINH/VNCH

Fr: BMH*Minh Thuy
                        Thông báo 
của Văn phòng Bác Ái Xã Hội Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ( VP. Công Lý Hòa Bình - Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sàigòn),
   v/v tiếp tục Trợ Giúp Thương Phế Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, kể từ ngày 27 tháng 6, 2019.