Monday, October 7, 2019

LỄ TRUY ĐIỆU & AN TÁNG

 Fr: BMH      

 CHƯƠNG TRÌNH LỄ TRUY ĐIỆU VÀ AN TÁNG NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 2019  81 HÀI CỐT TỬ SĨ THUỘC ĐẠI ĐỘI 72 / TIỂU DOÀN 7 NHẢY DÙ QLVNCH TỬ NẠN NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 1965 TẠI TUY HÒA                 
                         


1) -8:00AM –TẬP TRUNG TẠI TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT MỸ (SẮP XẾP ĐỘI HÌNH)
2) -9:00AM –TIẾP RƯỚC LINH CỬU ĐẾN TƯỢNG ĐÀI (CHÀO KÍNH)
3) -9:30AM –NGHI THỨC CHÀO CỜ VIỆT MỸ VÀ LỄ TRUY ĐIỆU
4) -10:00AM –ĐẶT VÒNG HOA TƯỞNG NIỆM :
        *- CỰU TNS JIM WEBB ( 1 vòng hoa)
        *- CHỦ TỊCH TRUNG ƯƠNG GĐMĐVN, TEAM 162,                    ĐẠI DIỆN THÂN NHÂN, GĐMĐOC
                         ( Chung 1 vòng hoa)
5) -10:10AM –PHÁT BIỂU CỦA CỰU THƯỢNG NGHỊ SĨ            JIM WEBB
6) -10:20AM –PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN LOST SOLDIER FOUNDATION
7) -10:30AM –PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN BỘ QUỐC PHÒNG
8) -10:35AM –PHÁT BIỂU CỦA QUAN CHỨC NGƯỜI MỸ
9) -10:40AM –PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH TRUNG ƯƠNG 
                        GĐMĐ VIỆT NAM                
10) -10:50AM- PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN TOÁN CỐ VẤN 
                         NHẢY DÙ (TEAM 162)
11) -10:55AM- PHÁT BIỂU CỦA GĐMĐ ORANGE COUNTY
                         VÀ VÙNG PHỤ CẬN
12) -11:00AM-SẮP XẾP ĐỘI HÌNH DI QUAN
        - 2 XE CẢNH SÁT MOTO DẪN ĐẦU
        - 4 XE JEEP QUÂN ĐỘI CÓ GẮN PHÙ HIỆU NHẢY DÙ 
          TRÊN KIẾNG 
        - XE TANG LIMOUSINE CHỞ QUAN TÀI ( 8 QUÂN
          NHÂN NHẢY DÙ QUÂN PHỤC NGHI LỄ VỚI DÂY 
          ĐAI TRẮNG HỘ TỐNG VÀ ĐƯA  QUAN TÀI LÊN XE
          TANG ) 
        -CỰU TNS JIM WEBB VÀ CHỦ TỊCH TRUNG ƯƠNG
          GĐMĐVN
        -PHÁI ĐOÀN QUAN KHÁCH NGƯỜI MỸ
        -TOÀN THỂ CÁC MŨ ĐỎ
        -CÁC HỘI ĐOÀN QUÂN ĐỘI BẠN
        -CÁC HỘI ĐOÀN DÂN SỰ 
        -ĐỒNG HƯƠNG VIỆT NAM
13) -11:15AM BẮT ĐẦU DI QUAN ĐẾN  NGHĨA TRANG 
         WMP
14) -ĐẶT VÒNG HOA CỦA THÂN NHÂN VÀ CÁC HỘI 
         ĐOÀN
15) - ĐẠI DIỆN CÁC TÔN GIÁO DÂNG LỜI CẦU NGUYỆN 
        VÀ CẦU SIÊU
16) - LỄ THU VÀ XẾP CỜ  - TRAO CHO CỰU TNS JIM WEBB 
         VÀ TRAO LẠI CHO CHỦ TỊCH TƯ
17) - TIỄN HOA XUỐNG MỘ PHẦN TỬ SĨ THEO THỨ TỰ: 
         TNS JIM WEBB VÀ CHỦ TỊCH TRUNG ƯƠNG, 
         ĐẠI DIỆN CÁC TÔN GIÁO, THÂN NHÂN TỬ SĨ, CÁC 
         QUAN KHÁCH MỸ, TEAM 162,
         ĐẠI DIỆN CÁC CHI HỘI, ĐẠI DIỆN CÁC HỘI ĐOÀN 
         QUÂN ĐỘI, CÁC HỘI ĐOÀN DÂN SỰ, TOÀN THỂ MŨ 
         ĐỎ VÀ ĐỒNG HƯƠNG.

18) -LỜI CẢM TẠ CỦA BAN TỔ CHỨC
19) -BUỔI LỄ TRUY ĐIỆU VÀ AN TÁNG HOÀN MÃN
SẼ CÓ PHÂN NHIỆM THEO TỪNG MỤC VÀ MC GỒM CÓ
         MC TỔNG QUÁT
         MC NGHI LỄ VÀ SĨ QUAN NGHI LỄ
         MC ĐIỀU HỢP ĐỘI HÌNH (SẼ CÓ BẢN ĐỒ ĐỘI HÌNH  
         TẠI TƯỢNG ĐÀI VIỆT MỸ VÀ TẠI NGHĨA TRANG)

Hoàng tấn Kỳ : 714-357-8877  hoangtanky@hotmail.com
                        ***