Tuesday, October 1, 2019

TÂN PHÓ ĐỀ ĐỐC NGUYỄN TỪ HUẤN

Phỏng Vấn Tân Phó Đề Đốc NGUYỄN TỪ HUẤN | Phóng Sự Đặc Biệt Từ Washington DC

       
                                 https://www.youtube.com/watch?v=vi5urLdSdxA&t=1180s