Sunday, May 17, 2015

LẠC QUAN CỞI MỞ LÀ KHO BÁU VÔ HÌNH

Lạc quan cởi mở là kho báu vô hình

Bởi: Quán Minh 17 Tháng Năm , 2015

clip_image002

Viet Đai Kỷ Nguyên.-Đời người không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Người ta sẽ luôn phải đối mặt với những khó khăn, thất bại và phiền não trong cuộc sống.
Khi đối mặt với thất bại, nếu người ấy có thể giữ một cái nhìn lạc quan, tự tin và rộng mở, thì anh ta sẽ có thể chuyển bình thường thành giàu có, khó khăn thành thoải mái, và ngay cả chuyển sự đau khổ trở thành những trải nghiệm tốt đẹp và quý giá.

Khoa học hiện đại cũng đã chứng minh rằng một người rộng lượng, hào phóng và lạc quan sẽ có một tâm hồn thanh thản, cũng như sống một cuộc sống thoải mái, khỏe mạnh và trường thọ. Hai bác sĩ thuộc Trường Y của Đại học John Hopkins đã từng làm một nghiên cứu như sau. 127 sinh viên được lựa chọn ngẫu nhiên, tốt nghiệp từ năm 1949 đến 1964, được chia làm hai nhóm dựa trên tính cách của họ. Những người trong nhóm I là thận trọng và thiếu thích nghi, trong khi những người trong nhóm II là lạc quan, cởi mở và linh hoạt. Những người trong nhóm I đã kết thúc với một tỷ lệ cao của bệnh tật và tử vong. 15 năm sau khi tốt nghiệp đại học, 13 người trong nhóm này đã qua đời, trong khi những người trong nhóm II vẫn còn sống. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc một người lạc quan hay không là có liên hệ chặt chẽ với tỷ lệ mắc bệnh và trực tiếp ảnh hưởng tới tuổi thọ của một người.
Trong “Tam Quốc diễn nghĩa”, Tào Tháo bại trận tại Xích Bích, 83 vạn đại quân bị Chu Du dùng hỏa công đánh bại, toàn quân gần như không còn ai. Tuy nhiên trải qua mấy phen nguy nan, ông ta vẫn ngẩng mặt lên trời cười, không vì thế mà mất đi tự tin. Cuối cùng ý chí ngoan cường của ông ta đã dẫn bại quân thoái khỏi vũng bùn của thất bại.
Tháng 12 năm 1914, nhà phát minh vĩ đại Thomas Edison đã chứng kiến phòng thí nghiệm của ông bị đốt thành tro bụi bởi một vụ cháy lớn; chỉ trong một đêm, ông gần như đã mất đi tất cả thành quả nhờ lao động khó nhọc trong suốt cuộc đời mình. Mặc dù ông đã bảo hiểm số tiền 238.000 đô-la cho phòng thí nghiệm, nhưng tổn thất thực sự trong vụ cháy ước tính hơn 2 triệu đô-la. Sáng hôm sau, Edison nhìn đống đổ nát và nói: “Có một giá trị lớn trong vụ tai nạn này. Tất cả sai lầm của ta đã bị thiêu trụi bởi ngọn lửa. Tạ ơn Chúa, con có thể bắt đầu lại từ đầu”. Ba tuần sau vụ cháy, Edison đã phát minh ra chiếc máy hát đầu tiên trên thế giới.
Thất bại và phiền não không chỉ khiến người ta trở nên thất vọng, mà nó còn là cơ hội để bắt đầu lại mới hoàn toàn, tựa như tôi luyện trong ngọn lửa khắc nghiệt. Trên con đường nhân sinh, bất kể bao nhiêu rên rỉ sau khi một người ngã xuống đất, nó không hề có tác dụng gì. Chỉ bằng cách dũng cảm đứng dậy, người ấy mới thực sự là mạnh mẽ. Mặc dù vụ cháy lớn đã thiêu rụi tất cả tài sản hữu hình của Edison, bao gồm sổ ghi chép dữ liệu và thiết bị thí nghiệm, nó không thể xóa đi sự lạc quan khoáng đạt của ông, và các ý tưởng cũng như quy trình vẫn nằm trong đầu Edison. Ông có thể bắt đầu lại bất cứ lúc nào. Đại đa số con người thế gian quá chấp trước vào những thứ vật chất hữu hình, mà bỏ quên các tài sản vô hình, từ đó rất khó vượt qua thất bại và phiền não. Lạc quan và cởi mở có thể khiến con người tân sinh, và nó là kho báu vô hình trong đời người.

http://vietdaikynguyen.com/v3/56822-lac-quan-coi-mo-la-kho-bau-vo-hinh/

                                  ******
Enlightenment /ɪnˈlaɪt(ə)nmənt/ in Life:

Being Optimistic and Open-Minded Is a formless /ˈfɔː(r)mləs/ Treasure /ˈtreʒə(r)/

clip_image003

Daniel Doan*Paula Le*Kimmy Nguyen
                       ======
 It is impossible for a person to have a totally smooth life; he will always encounter difficulties, frustrations and dissatisfactions in his life.
When facing frustration /frʌˈstreɪʃ(ə)n/ , if one can keep an optimistic, confident and open-minded outlook, he will be able to change an ordinary
/ˈɔː(r)d(ə)n(ə)ri/life into a rich one, a difficult life into a relaxed one and even the suffering into beautiful and precious /ˈpreʃəs/ experiences
Modern science has also proved that an open-minded, generous and optimistic person has a peaceful mind, and lives /lɪv/
a relaxed and long, healthy life.
Two /tuː/ doctors at the John Hopkins University Medical School once performed a study. One hundred twenty-seven randomly  rændəmli/ selected students who graduated between 1949 and 1964 were divided into two /tuː/ groups based on their personalities. The subjects in group I were cautious and lacked adaptability /əˌdæptəˈləti/ , while those in group II were optimistic, open-minded and flexible 
 /ˈfleksəb(ə)l/.
The subjects in group I ended up with a higher rate of illness /ˈɪlnəsand death.
 Fifteen years after graduation  from college, 13 people in that group had passed away while the subjects in group II were all still alive  /əˈlaɪv/.
 The study result shows that whether a person is optimistic or not is closely related to his rate of getting illnesses and directly affects how long a person will live  /lɪv/ , as well.
During the Three Kingdoms period, Cao Cao, the king of one of the three kingdoms, suffered a major defeat in Chi Bi. Zhou Yu, the general from a rival kingdom, totally destroyed Cao Cao's army of 830,000 people using fire attacks. However, having undergone many difficulties and dangers, Cao Cao did not lose self-confidence after the defeat and could still laugh loudly. Finally, with his strong will, Cao Cao led his leftover army and stepped away from the failure.
In December of 1914, the great inventor Thomas Edison saw his lab turned into ashes in a big fire and, overnight, he lost almost all the fruits of his painstaking /ˈpeɪnzˌteɪkɪŋ/ labor from his whole lifetime. Although he had insurance in the amount of $238,000 for his lab, the actual loss in the fire was estimated at over 2 million dollars. The next morning,
Edison looked at the ruins and said, "There is great value in disaster. All our mistakes are burned up.  Thank God we can start anew."
Three weeks after the fire, Edison managed to deliver his first phonograph.
Failure and frustration bring people not only disappointment, but also the opportunity for a totally new life tempered through fierce 
 /fɪə(r)s/ fire.
On the path /pɑːθ/ of a human life, no matter how much one screams after falling  down on the ground, it serves no use. Only standing up bravely right away, can one be a truly strong being.
 Although the big fire burned all of Edison's tangible property, including his data /ˈdeɪtə/ books and instruments, it could not erase his optimism and open mind, and all the ideas and procedures /prəˈsiːdʒə(r)z/  remained in his mind. He could start again any time. Most worldly people tend to get attached to the tangible materials, neglect intangible assets
/ˈæsets/  and thus have difficulty walking away from failure and frustration. Being optimistic and open-minded can lead people towards /təˈwɔː(r)dz new life, and serves as an intangible   /ɪnˈtændʒəb(ə)l/ treasure for people. /ˈpiːp(ə)l/


PureInsight | April 30, 2006
http://www.pureinsight.org/node/3961