Tuesday, May 5, 2015

KHOA HỌC GIA DƯƠNG NGUYỆT ÁNH

Fr: Nguyen Pho   
    Nữ khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh 
                   với ngày 30-4-75
                 duong nguyet Anh
                      https://www.youtube.com/watch?v=ipBmZkrPQUA&feature=youtube_gdata_player
Khoa hoc Gia Dương Nguyệt Ánh