Tuesday, May 5, 2015

NỮ NGHỊ SĨ JANET NGUYEN

Nữ Nghị Sĩ Janet Nguyễn:
              Từ giấc mơ Hoa Kỳ đến...
                 vn janet nguyen    
              https://www.youtube.com/watch?v=wozNGv56bkE

Nns Janet Nguyen