Monday, May 11, 2015

TIN BUỒN

Fr: Nguyen Bieu *Paul Van
Ông Nguyễn Xuân Trang
Cựu Thiếu Tướng Tham mưu phó Nhân Viên 
Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực VNCH .
Sinh ngày 17 tháng 6 năm 1924
đã từ trần lúc 8:00 tối ngày 9 tháng 5 năm 2015 tại Hillsboro, OR.
Hưởng thọ 91 tuổi.
                            Thành kính phân ưu 
                                 funeral wreath

Lễ an táng sẽ được cử hành  ngày 16 tháng 5 năm 2015.
Mọi chi tiết , xin liên lạc:     
Nguyễn Xuân Lan, điện thoại 503-704-0219
Ông Đổ Ngọc Cát, điện thoại 503-484-5038