Saturday, May 23, 2015

NGHỆ THUẬT TIẢ XÉN CÂY KIỂNG

  Fr: Loan Phan

Tuyệt vời!
Bộ óc nào, bàn tay nào tạo nên những hình tượng nghệ thuật tráng lệ như thế này? Thật không biết dùng lời lẽ nào để tán thưởng. 

Chinese gardens


Chinese gardensChinese gardens Chinese gardens

Chinese gardensChinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens