Wednesday, September 30, 2015

CHINH PHỤ NGÂM/QUÁCH VĨNH THIÊN

 Fr: Toan Dang* Tuyen van Bui
Chinh Phụ Ngâm
Les complaintes de la femme de guerrier.
Poème : Madame Đoàn Thị Điểm (1705-1748).
Musique : Quách Vĩnh-Thiện

chinh phu ngam

 Chinh Phụ Ngâm 02 - Nợ Núi Sông


https://www.youtube.com/watch?v=sPxfVfH_0_4&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g