Wednesday, September 2, 2015

NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI : LỄ THĂNG CẤP CHUẨN TƯỚNG MỸ GỐC VIỆT ĐẦU TIÊN

Fr:  Sinh Do* Sam Nguyen* Van Tran
                                             LỄ THĂNG CẤP CHUẨN TƯỚNG
                             LƯƠNG XUÂN VIỆT

https://www.youtube-nocookie.com/embed/Yf9PJ4SZdm4?rel=0