Monday, August 29, 2016

GIẢI TRÍ

Fr: San Pham
BIỂU DIỄN TRÒ CON RỐI BẰNG CHÂN
http://1funny.com/foot-puppets-hilarious/


Fr : Loan Phan* Kim Pham*Vinh Tran 
 MÁY XÚC RÁC VN
Thử nghiệm máy xúc rác công nghệ mới tai Việt nam
https://www.youtube.com/watch?v=WaUeNw9R2WM