Monday, August 22, 2016

SPACE IMAGE - HÌNH ẢNH KHÔNG GIAN (SONGỮ)

Largest Space Image of All Time Created (1)By  

Đã tạo ra được hình ảnh không gian lớn nhất mọi thời đại (2) 

         Tác giả : Jack Phillips     Dịchgi : Xuân Dung 

         A section of our Milky Way. (Lehrstuhl für Astrophysik, RUB)
Researchers have compiled the largest astronomical image ever.
Các nhà nghiên cứu đã tập hợp được hình ảnh thiên văn lớn nhất từ trước đến nay.

The photo is of the Milky Way galaxy, and it's 46 billion—yes, that's right, billion—pixels.
Đó là bức ảnh chụp Ngân Hà (thiên hà Milky Way), và nó là bức ảnh 46 tỷ pixel – vâng, đúng thế, 46 tỷ pixel
The astronomers were able to detect 50,000 new objects with variable brightness in the image, according to the Faculty of Physics and Astronomy at the Ruhr-Universität Bochum in Germany.
Các nhà thiên văn học đã có thể phát hiện 50.000 đối tượng mới với độ sáng biến thiên trong bức ảnh, theo Khoa Vật lý và Thiên văn học tại trường đại học Ruhr Bochum ở Đức.
"The area that the astronomers observe is so large that they have to subdivide it into 268 sections.
"Diện tích mà các nhà thiên văn quan sát là rất lớn đến nỗi họ phải chia nhỏ nó thành 268 phần.
They photograph each section in intervals of several days," reads a statement from the university.
Họ chụp ảnh mỗi phần trong khoảng vài ngày," một tuyên bố từ trường đại học.
Astronomers at the university have been monitoring the galaxy in search of objects with variable brightness. Các nhà thiên văn học tại trường đại học đã liên tục theo dõi Ngân Hà nhằm tìm kiếm các đối tượng với độ sáng biến thiên.
"Those objects may, for example, include stars in front of which a planet is passing, or multiple systems where stars orbit each other and which obscure each other every now and then," it says.
"Một ví dụ là những đối tượng đó có thể gồm các ngôi sao ở phía trước một hành tinh đang đi ngang qua, hoặc nhiều hệ thống phức tạp nơi các ngôi sao quay quanh nhau và thỉnh thoảng lại che khuất nhau".
They created a handy online tool to allow users to browse and scan the whole image. Họ đã tạo ra một công cụ trực tuyến tiện dụng cho phép người dùng duyệt và quét toàn bộ ảnh.
Meanwhile, astronomers using the VISTA telescope at the Paranal Observatory discovered a huge number of new objects.
Trong khi đó, các nhà thiên văn học sử dụng kính thiên văn VISTA tại Đài quan sát Paranal đã phát hiện ra một số lượng lớn các đối tượng mới.
"The central bulge of the Milky Way is thought to consist of vast numbers of old stars.
"Chỗ phình ở giữa dải Ngân Hà được cho là có vô số các ngôi sao cũ.
But the VISTA data has revealed something new—and very young by astronomical standards!" says Istvan Dékány, who is the author of the new study.
Nhưng dữ liệu của VISTA đã tiết lộ một cái gì đó mới – và rất trẻ theo các tiêu chuẩn thiên văn!" Istvan Dékány, tác giả của nghiên cứu mới, nói.
Nguồn :
1) http://www.theepochtimes.com/n3/1886346-largest-space-image-of-all-time-created
2) http://vietdaikynguyen.com/v3/82026-da-tao-ra-duoc-hinh-anh-khong-gian-lon-nhat-moi-thoi-dai/

Daniel Doan*Paula Le*Kimmy Nguyen Largest Space /speɪs/ Image of All Time Created

Researchers have compiled the largest astronomical 
/ˌæstrəˈnɒmɪk(ə)l/ image ever.
The photo is of the Milky Way galaxy /ˈɡæləksi/, and it's 46 billion—yes, that's right, billion—pixels. The astronomers were able to detect 50,000 new objects with variable brightness in the image, according to the Faculty of Physics and Astronomy/əˈstrɒnəmi/ at the Ruhr-Universität Bochum in Germany.
"The area that the astronomers observe is so large that they have to subdivide it into 268 sections. They photograph each section in intervals of several days," reads a statement from the university
/ˌju:nɪˈvɜ:(r)səti/.
Astronomers at the university have been monitoring the galaxy in search of objects with variable brightness.
"Those objects may, for example, include stars in front of which a planet /ˈplænɪt/ is passing, or multiple systems where stars orbit each other and which obscure each other every now and then," it says.
They created a handy online tool to allow users to browse and scan the whole image.
Meanwhile, astronomers using the VISTA telescope /ˈtelɪˌskəʊp/ at the Paranal Observatory discovered a huge number of new objects.
"The central bulge /bʌldʒ/ of the Milky Way is thought to consist of vast numbers of old stars. But the VISTA data has revealed something new—and very young by astronomical standards!" says Istvan Dékány, who is the author of the new studY.

PHÁT ÂM
 

     Words        Syllables            IPA    Pronunciation
astronomy  as-tron-o-my /əˈstrɒnəmi/ /astronomy
astronaut  as-tro-naut /ˈæstrəˌnɔːt/ /astronaut
astronomical  as-tro-nom-i-cal /ˌæstrəˈnɒmɪk(ə)l/ /astronomical
bulge  bulge /bʌldʒ/ /bulge_1
galaxy  gal-ax-y /ˈɡæləksi/ /galaxy
microscope  mi-cro-scope /ˈmaɪkrəˌskəʊp/ /microscope
telescope  tel-e-scope /ˈtelɪˌskəʊp/ /telescope_1
planet  plan-et /ˈplænɪt/ /planet
satellite  sat-el-lite /ˈsætəlaɪt/ /satellite
space  space /speɪs/ /space_1
university  u-ni-ver-si-ty /ˌjuːnɪˈvɜː(r)səti/ /university