Wednesday, July 13, 2016

TÔN GIÁO NÀO TỐT NHẤT ?

 Fr: Loan Phan 
TÔN-GIÁO NÀO TỐT NHẤT...?
- Đây là một mẩu đối-thoại ngắn với Đức Đạt-Lai-Lạt-Ma , nhà Thần-học người Brazil , Leonardo Boff kể lại: Tại một cuộc hội-thảo bàn tròn về "Tôn-giáo và tự-do" có Đức Đạt-Lai-Lạt-Ma và tôi cùng tham-dự. 

Lúc tạm nghỉ, tôi hỏi ngài vừa tinh-nghịch vừa tò-mò - "Thưa ngài, tôn-giáo nào tốt nhất? "- Tôi nghĩ ngài sẽ nói:- "Phật-giáo Tây-tạng" hoặc"Các tôn-giáo phương Đông, lâu đời hơn Ki-tô giáo nhiều".
- Đức Đạt-Lai-Lạt-Ma trầm-ngâm giây lát, mỉm cười và nhìn vào mắt tôi…- Điều này làm tôi ngạc-nhiên vì tôi biết đây là một câu hỏi ranh mãnh.- Ngài trả lời:- "Tôn-giáo tốt nhất là tôn-giáo đưa anh đến gần Đấng tối-cao nhất. Là tôn-giáo biến anh thành con người tốt hơn". 
- Để giấu sự bối-rối của tôi trước 1 câu trả-lời đầy khôn-ngoan như thế, tôi hỏi:- "Cái gì làm tôi tốt hơn? "
- Ngài trả lời:- "Tất cả những gì làm anh 
- Biết thương-cảm hơn
- Biết theo lẽ-phải hơn
- Biết từ-bỏ hơn
- Biết dịu-dàng hơn
- Biết nhân-hậu hơn
- Có trách-nhiệm hơn
- Có đạo-đức hơn".
 - "Tôn-giáo nào biến anh thành như-vậy là tôn-giáo tốt nhất".- Tôi thinh-lặng giây lát, lòng đầy thán-phục, ngay cả bây giờ, khi nghĩ đến câu trả-lời đầy khôn-ngoan và khó phản-bác , Ngài tiếp :
 "Anh bạn tôi ơi!- Tôi không quan-tâm đến tôn-giáo của anh hoặc anh có ngoan-đạo hay không . Điều thật-sự quan-trọng đối với tôi là cách cư-xử của anh đối-với người đồng-đẳng, gia-đình, công-việc, cộng-đồng và đối-với thế-giới .
Hãy nhớ rằng vũ-trụ dội lại hành-động và tư-tưởng của chúng ta . Quy-luật của hành-động (Action) và phản-ứng (Reaction) không chỉ dành riêng cho vật-lý . Nó cũng được áp-dụng cho tương-quan con người.
- Nếu tôi ở hiền, thì tôi gặp lành.
- Nếu tôi gieo gió, thì tôi gặt bão.
- Những gì ông bà nói với chúng ta là sự-thật thuần-túy . Chúng ta luôn nhận được những gì chúng ta làm cho người khác . Hạnh-phúc không phải là vấn đề số-mệnh . Đó là vấn-đề lựa-chọn."
- Cuối cùng ngài nói:
- "Hãy suy-tư cẩn-thận vì Tư-tưởng sẽ biến-thành Lời-nói,
- Hãy ăn-nói cẩn-thận vì Lời-nói sẽ biến-thành Hành-động,
- Hãy hành-xử cẩn-thận vì Hành-động sẽ biến-thành Thói-quen,
- Hãy chú-trọng Thói-quen vì chúng hình-thành Nhân-cách,
- Hãy chú-trọng Nhân-cách vì nó hình-thành Số-mệnh,
- Và Số-mệnh của anh sẽ là Cuộc-đời của anh.
-… và …- "Không có tôn-giáo nào cao-trọng hơn Sự-Thật."