Monday, July 25, 2016

TIẾNG ANH QUA CHUYỆN CƯỜI : NHỮNG NGÀY TRONG TUẦN

Fr: Loan NguyenKhanh Bui
Tiếng Anh của bà nội trợ Việt Nam
Nhiều bà nội trợ có cách học tiếng Anh rất ư độc đáo.
Một từ tiếng Anh được chuyển sang  từ tiếng Việt có phát âm giông giống.( Theo M.K sưu tầm)
Hãy nghe  các bà học Những ngày trong tuần

 Thứ Hai
/ˈmʌndeɪ/
 Mâm đây
 Thứ Ba
/ˈtjuːzdeɪ/
 Tiêu đây
 Thứ Tư
/ˈwenzdeɪ/
 Quét đây
 Thứ Năm
/ˈθɜː(r)zdeɪ/
 Thớt đây
 Thứ Sáu
 /ˈfraɪdeɪ/
  Phay đây
 Thứ Bảy
/ˈsætə(r)deɪ/
  Xà tửu đây  (1)
 Chủ Nhật
/ˈsʌndeɪ/
  Sướn(g) đây
                                                                    (1) rượu thuốc bổ ngâm rắn
Sở hữu cách ( Possessive case)   'S  viết tắt của es (of :của)
John's book : The book of John :Quyển sách của John
ES còn thấy trong hai từ : TuesdayWednesday
Tuesday (Tues-day) từ tiếng Anh cổ Tiwes dæg : day of Tiw ( god of war)  Tiw's day.
Wednesday  (Wednes-day) cũng từ tiếng Anh cổ Wodnes dæg:
Woden's day.

Mời quí bạn coi : Days of the Week

Days of the Week Song | The Singing Walrus