Sunday, July 17, 2016

CÔNG ĐỒNG VIỆT NAM TẠI THỬ ĐÔ HOA THINH ĐỐN

       BUỔI DIỄN HÀNH NGÀY LỄ ĐỘC LẬP HOA KỲ

                    TẠI THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐN –

                               July 4th, 2016 Parade 


 https://www.youtube.com/watch?v=PO60BafMrVA&feature=youtu.be