Saturday, April 27, 2019

GƯƠNG DẤN THÂN TRANH ĐẤU GIÀNH NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM

Vi Trần, luật sư trẻ gốc Việt dấn thân vì nhân quyền, pháp quyền cho VNVi Trần, một nữ luật sư trẻ người Mỹ gốc Việt, và các cộng sự đã thành lập một tổ chức phi lợi nhuận nhằm đưa tiếng nói của người dân trong nước ra bên ngoài một cách chân thực, phản ánh thực tế xã hội, và hướng đến một nền pháp quyền thượng tôn pháp luật cho Việt Nam.
Bấm đọc  tiếp --> https://www.voatiengviet.com/a/luat-su-tre-goc-viet-dan-than-vi-nhan-quyen-phap-quyen-cho-vietnam/4892439.html