Sunday, April 21, 2019

TANG LỄ ANH HÙNG LÝ TỐNG


Lễ phủ cờ 'Ó Đen' Lý Tống tại Peek Family, Little Saigon

       

               https://www.youtube.com/watch?v=sfxiIyXAIGw

  Lễ di quan 'Ó Đen' Lý Tống trên đại lộ Bolsa, Little Saigon, Nam California   

    

                                   https://www.youtube.com/watch?v=ZDfBdkGI1X0