Tuesday, April 23, 2019

CỰU CỐ VẤN MỸ TÌM ĐỒNG ĐỘI NGƯỜI VIỆT


 Cựu cố vấn Mỹ 50 năm tìm đồng đội Người Việt
          
                                          https://www.youtube.com/watch?v=M6HFDpR_U5E