Monday, April 29, 2019

 LỄ THƯỢNG KỲ & TƯỞNG NIỆM NGÀY QUỐC HẬN 30 THÁNG 4 TẠI TOÀ THỊ CHÍNH TORONTO           
        
           
                  https://www.youtube.com/watch?v=YzRdfuksxNs