Saturday, April 27, 2019

GIẢI TRÍ 27-4-2019 : 10 BỘ PHIM

Fr: Toan Dang*Hien Dang*Marie Dang *Vy Nguyen
10 bộ phim hay,nổi tiếng,có phụ đề Việt ngữ
                                    *****


Quo Vadis
https://youtu.be/eqYQ7HnkLHE

Nhạc kịch; Thằng Gù Nhà thờ Đức Bà
https://youtu.be/MH_6kXUcF7o

Ben Hur
http://phimconggiao.net/ben-hur-video_c3e7ec210.html

Samson và Dalida
http://phimconggiao.net/samson-va-delilah-video_b5844678f.html

Vua các Vua
http://phimconggiao.net/vua-cac-vua-video_74567ec0d.html

Salomon và Nữ Hoàng Sheba
http://phimconggiao.net/vua-salomon-va-nu-hoang-sheba-video_a3a086625.html

Vua David
http://phimconggiao.net/vua-david-1997_7b4e1035d.html

David và Goliath
http://phimconggiao.net/david-va-goliath_374e92f1d.html

Jeanne d' Arc, thiên sứ của Chúa
http://phimconggiao.net/su-gia-cua-chua-cau-chuyen-ve-thanh-nu-jeanne-darc_ab8fbb0f0.html

Thánh nữ Bernadette và phép lạ của Đức Mẹ Lộ Đức
http://phimconggiao.net/thanh-nu-bernadette-va-phep-la-duc-me-lo-duc-video_d494a06c7.html

                                  *****