Saturday, April 20, 2019

TIN BUỒN : Ô. PHẠM KỲ LOAN

Fr:Khánh Bùi*Nguyễn văn Nghiêm* SQTB Khóa I Thủ Đức/Nam Định
 Xin báo quí bạn tin buồn:
              Bạn Đồng Khóa PHẠM KỲ LOAN
  đã từ trần ngày 15 tháng 4 năm 2019, tại Houston,Texas