Saturday, November 30, 2019

GIẢI TRÍ 30-11-2019 TIẾNG SÁO : NHẬT - HOA- VIỆT NAM

Fr: Oanh Le


*Beautiful Japanese Music - Instrumental Japanese Flute Music - Beautiful Koto Music, Sakura Blossoms

        

                            https://www.youtube.com/watch?v=28RB1eZan_s

* Beautiful Chinese Music - Bamboo Flute

      

                           https://www.youtube.com/watch?v=-5qhNRmMilI


* Sáo thần Nguyễn Đình Nghĩa - Tiếng sáo thiên thai

        

                                https://www.youtube.com/watch?v=s2tolwtFu9o