Wednesday, November 27, 2019

KÍNH CHÚC QUÍ BẠN NGÀY LỄ TẠ ƠN VUI VẺ !        Thank You Lord - Don Moen 

        
56,934,137 views
                 https://www.youtube.com/watch?v=K44trVhtZX4

Một dịp gia đình xum họp

www.picgif.com

                                                 www.giphy.com

 và các em học sinh làm thơ Haiku

Fr: Brianna Nguyen*Anthony Phung* Beverly Nguyen

Kuhlengel's Thanksgiving Haiku Poems             
        

              https://www.youtube.com/watch?v=pv67q4MURh4


                         Thanks-giv-ing - is -great                (5)
It -brings -out -yum-my,-good,-food  (7)
                          Thanks-giv-ing -is -here !              (5)          


                          Tur-keys -are- eve-ry -where     (5)
                             Thanks-giv-ing -is-al-most -here  (7)
                      So- lets-ce-le-brate                    (5)                              Tur-keys-are -fun-ny              (5)
               They-try-to-hide-from-hun-ter    (7)
                    So-they-won't-be-feast            (5)

                                                        www.tenor.com

 
                                  BẢNG PHÁT ÂM 4 CỘT
                                    Từ điển điện tử sử dụng :
                     https://www.macmillandictionary.com/

Words Syllables IPA Pronunciation
thanksgivng thanks-giv-ing /ˈθæŋksˌɡɪvɪŋ/
every eve-ry /ˈevri/ /every
morning morn-ing /ˈmɔː(r)nɪŋ/ /morning_1
celebrate cel-e-brate /ˈseləˌbreɪt/ /celebrate