Thursday, November 7, 2019

GƯƠNG SỐNG THO: KHỎE MẠNH VÀ HẠNH PHÚC

Fr: Loan Nguyen

Cụ bà 100 tuổi ra tranh cử vì giới trẻ

 

Một cụ già một trăm tuổi bắt đầu một chương mới trong đời khi ra tranh cử vào hội đồng thành phố nơi bà sinh sống ở Đức.
                       https://www.voatiengviet.com/a/4926942.html