Tuesday, November 25, 2014

QUÁ TRÌNH HOẢ TÁNG

Fr. Thanh Truong     
1. Massage và Trang điểm Thi hài 
                             


                           2.  Lễ Hỏa Thiêu (1)
            

                    3)  Lễ Hỏa Thiêu (2)                                       


                   4)  Thu Nhận Tro Cốt