Monday, September 30, 2019

HAI TÂN NỮ CHUẨN TƯỚNG NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT

  Fr: Ngọc Nguyên

Quân Đội Hoa Kỳ Có Thêm 2 Nữ Chuẩn Tướng Người Mỹ Gốc Việt

    

                               https://www.youtube.com/watch?v=W9MA_xzOPew