Saturday, September 28, 2019

HÍ HỌA VỀ TUỔI GIÀ

                                    cartoon vieillesse
                                                        Cụ đang ở điểm này... 

                                          
                                           TRANH VUI GIA 7
                                                       Trí nhớ sa sút ...

                                      TRANH VUI GIÁ
                                      Thận suy : trên bia vào..dưới tiểu ra

                                    
                                  
                                    tranh vui gia 3
                                          nghểnh ngảng : Heart nghe ra Fart( trung tiện)

                              tranh ong ve cho chau 2
                              
                                                                                
                                                    Đãng trí ..để cháu chui vào máy giặt

                                seniors and computers 2
                                          Com-pu -tơ cho các cụ cao niên
                           

TRANH VUI GIA 9
                   Khi chít chát
                            tRANH VUI GIA 5

                                                       Khi đánh cờ

seniors and computer 
                                 Khi xem iu-túp    ........khi chờ i-meo
                     
Thuật ngữ chuyên  môn .Nghe dzậy mà đâu phải dzậy
                         tranh vui gia computer 2                 
       Bố đã kiếm được con chuột rồi ..Bây giờ xử dụng 
        nó ra sao đây ,hả con?
                               tranh vui gia computer

                    

                            TRANH VUI GIA 14
                                      Dùng con chuột để mở cửa sổ