Monday, September 23, 2019

KHẨN CẤP : TRUNG CỘNG CHÍNH THỨC TUYÊN BỐ CHỦ QUYỀN TRÊN BÃI TƯ CHÍNH !

Fr: BMH

  THÔNG BÁO KHẨN CẤP & THƯ MỜI THAM DỰ BIỂU TÌNH CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA LIÊN BANG HOA KỲ

                                                
                                       Federation of Vietnamese American Communities of the USA, Inc.
                            Tel. 616-929-9999
                                 Email: Fed.vac.usa@gmail.com
                           Web: www.cdnvqglbhk.org