Thursday, September 26, 2019

PHƯỢNG HOÀNG VNCH VỖ CÁNH BAY LÊN !

1. Chính Phủ Pháp Định VNCH Kế Tục Chánh Phủ VNCH tiền nhiệm do cựu Thủ Tướng, Luật Sư Lê Trọng Quát lãnh đạo đã tổ chức buổi tường trình và ghi nhận ý kiến đóng góp cho Chính Phủ Pháp Định được tổ chức tại hội trường Thư Viện Việt Nam, 10872 Westminster Ave, Suite 214-215 Garden Grove vào 9 giờ 30 sáng thứ Bảy, ngày 21 tháng 9, 2019.

2.Ủy Ban Vận Động Việt Nam Cộng Hòa Trở Lại  sẽ tổ chức một cuộc điều trần tại Quốc Hội Hoa Kỳ vào ngày 25 tháng 10 sắp tới với sự tham dự của các quan khách và giới truyền thông Mỹ, Việt.
Xin đọc :
http://www.viendongdaily.com/buoi-hop-cua-chinh-phu-phap-dinh-vnch-ke-tuc-chinh-phu-vnch-tien-nhiem-CUvkXvIL.html