Friday, December 6, 2019

HỘI CHỢ TẾT CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TORONTO & PHỤ CẬN

Fr:Phong Dang

                 Vietnamese Tet Festival 2020

               in Toronto. FREE FOOD

        
         https://www.youtube.com/watch?v=uAJ4qVnUYPM&feature=youtu.be