Tuesday, December 31, 2019

VẦN THƠ KHAI BÚT MỪNG XUÂN 2020

Fr: Andy &Ellen Le*Daniel Doan*Paula Le*Kimmy Nguyen* Brianna Nguyen* Lina Nguyen * Anthony Phung* Beverley Nguyen*Olivia Le
                     GỐC LIỄU MÙA XUÂN
                                            Yahoo/www.Kristantosoft.com  
 HAIKU ANH

An ageing willow
Its image unsteady
In the flowing stream
              (You tube)


                  
                                         Yahoo/ www.giphy.com
An age-ing wil-low      (5)
Its im-age un-stead-y   (6) lẽ ra phải (7)
In the flow-ing stream (5)

Yahoo/ www.giphy.com

                                              Yahoo/www.tenor.com

HAIKU VIỆT
Gốc liễu già bờ suối (5)
Soi bóng chập chờn trên giòng nước (7)
Lữ khách dạ bồi hồi.(5)

Lữ khách : traveller
bồi hồi  : anxious

                                                 Yahoo/Giphy.com