Saturday, June 20, 2015

HỌC TIẾNG ANH QUA VIDEO BBC

Học tiếng Anh BBC   

 Nepal mở cửa lại một số di sản văn hóaImage result for heritage Nepal

16 tháng 6 2015

http://www.bbc.com/vietnamese/english/2015/06/150616_elt_nepal

NGỮ VỰNG

    T Ừ                              KÝ ÂM - NGHIÃ - PHÁT ÂM
devastation
dev-as-ta-tion
        /ˌdevəˈsteɪʃ(ə)n/
   large scale destruction, damage : sự tàn phá, thiệt hại lớn
http://w
ww.macmillandictionary.com/dictionary/british/devastation

heritage
he-rit-age
         /ˈherɪtɪdʒ/
   something created in the past that still has historical importance to a particular society): di sản
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/heritage

precarious
pre-car-i-ous
         /prɪˈkeəriəs/
unstable, in a state that can cause danger: bấp bênh, nguy hiểm
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/precarious

cash-strapped

   without enough money: cạn kiệt tiền, thiếu tiền
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/cash-strapped
kick-start   to activate : khởi động, kích hoạt, mở đầu
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/kick-start