Thursday, June 25, 2015

NHẬT BẢN: NHỮNG TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT BẰNG RƠM

Fr: Loan Phan  

    Tác phẩm nghệ thuật độc đáo bằng rơm ở Nhật Bản                                        Mùa thu là mùa thu hoạch của những người nông dân ở Nhật Bản nên hằng năm ở huyện Niigata và Kagawa của Nhật Bản lại tổ chức lễ hội rơm nghệ thuật. Những tác phẩm rơm nghệ thuật này được các nghệ thuật gia thực hiện cùng những người nông dân ở đây.  

         clip_image001

clip_image002
*
clip_image003
*
clip_image004
*
clip_image005
*
clip_image007
*
clip_image008
*
clip_image009
 *
clip_image010
*
clip_image011
*
clip_image012
*
clip_image013
*
clip_image014
*
clip_image001[4]
*
clip_image001[6]