Friday, June 19, 2015

TIẾNG ANH QUA CHUYỆN CƯỜI

I’m Not Married
A soldier went to his colonel and asked for 
leave to go home to help his wife with the housecleaning.
I don’t like to refuse you,” said the colonel, but I just received a letter from your wife saying that you are no use around the house.”

The soldier saluted and turned to go.  At the door he stopped: “ Colonel,there are two persons in this regiment who handle the truth loosely, and I’m one of them .  I’m not married.”

headphone funny
Daniel Doan*Paula Le* Kimmy Nguyen

PHÁT ÂM TIẾNG ANH

Để thực hiện phần này, chúng tôi đã dùng :
1.Từ điển Gage Canadian Dictionary để chia từ ra thành âm  tiết
( syllable).Trường hợp đa âm tiết thì từ - có một ( hoặc  hai ) âm tiết  được nhấn mạnh , ( thí dụ   refugee /
ref-u-gee /ˌrefjʊˈdʒi:/  :âm tiết ref (hơi nhấn mạnh) âm tiết dʒi (nhấn mạnh hơn) 
 - trong khi (các ) âm tiết còn lại được đọc lướt đi hoặc bỏ đi ,nguyên âm trong các âm tiết đó được phát âm như /ɪ/ hay /ə/ ( thí dụ như các âm tiết trong từ massacre (mas-sa-cre)-->/ˈmæs sə kə(r)/
                                                   
2. Từ điển điện tử Mcmillan Dictionary ( The Free Online English Dictionary fromMacmillanPublishers.
http://www.macmillandictionary.com/ đề lấy ký âm và phát âm của
từ (như vậy các bạn  có thể nghe lại nhiều lần).
Nghe  xong một từ ,muốn nghe tiếp Bạn hảy bấm dấu back tay trái hàng trên cùng 

    


   TỪ   KÝ ÂM                        PHÁT ÂM
  soldier     sol-dier  /ˈsəʊldʒə(r)/ http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/soldier_1
 colonel   colo-nel  :n(ə)l/  http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/colonel
  refuse   re-fuse  /rɪˈfju:z/
từ chối       
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/refuse_1
  refuge
  ref-uge
 refju:dʒ/
nơi ẩn náu
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/refuge
refugee
ref-u-gee
 /ˌrefjʊˈdʒi:/  
người tị nạn
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/refugee