Sunday, June 26, 2016

NHỬNG HÌNH TRÀO LỘNG IN TRÊN TÚI SÁCH ÂU CHÂU

Fr: Van Tran* Viet Do
European Shopping Bags.
They have a much better sense of humor than we do!??