Sunday, March 29, 2020

PHA!P : CÁM ƠN NHỮNG CHIẾN SĨ TUYẾN ĐẦU CHÔNG ĐẠI DỊCH COVID-19

Pháp : Tương ái với những "chiến sĩ" tuyến đầu chống dịch virus corona


  Cảm ơn tất cả những người làm việc vì sự sống còn của chúng ta". Lời cảm ơn của một gia đình ở thành phố Châtillon, ngoại ô Paris, ngày 24/03/2020. © RFI / Tiếng Việt
Đọc tiếp :
http://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A1p/20200327-ph%C3%A1p-t%C6%B0%C6%A1ng-%C3%A1i-v%E1%BB%9Bi-nh%E1%BB%AFng-chi%E1%BA%BFn-s%C4%A9-tuy%E1%BA%BFn-%C4%91%E1%BA%A7u-ch%E1%BB%91ng-d%E1%BB%8Bch-virus-corona